Opodatkowanie bonów w 2019 roku
Opodatkowanie bonów
Do tej pory w świetle przepisów ustawy o VAT wydawanie bonów w formie odpłatnej nie wiązało się z koniecznością odprowadzenia podatku. Od 2019 roku w Polsce po raz pierwszy wprowadzono obowiązek opodatkowania bonów. Nowe regulacje są konsekwencją uregulowania tej kwestii w prawie unijnym. Kiedy pobierany będzie VAT? To zależy od tego czy mamy do czynienia z bonem jednego czy różnego przeznaczenia. Bony w ostatnich latach stały się bardzo popularne i powszechnie stosowane przez właścicieli firm. Uprawniają bowiem posiadacza do bezgotówkowych lub promocyjnych zakupów w określonej placówce w konkretnym przedziale czasowym. Można je realizować także na skorzystanie z różnego rodzaju usług. Stanowią atrakcyjną formą nagradzania np. pracowników, obdarowywania bliskich lub też zachęcania konsumentów do zakupu towaru czy usługi poprzez obniżkę ceny. Art. 2 pkt. 41 ustawy o VAT definiuje bon jako instrument, z którym wiąże się obowiązek przyjęcia go w ramach wynagrodzenia lub jego części w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług. Zmiany dotyczące opodatkowania bonów związane są z wprowadzeniem m.in. dyrektywy Rady Unii Europejskiej, która do polskiego systemu prawnego musiała zostać wprowadzona do końca 2018 r.

VAT od bonów w 2019 roku
W ustawie o VAT bony zostały podzielone na dwie kategorie: jednego oraz różnego przeznaczenia. Jeżeli w już w momencie emisji bonu znamy miejsce dostawy towaru lub usługi, kwotę należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, mamy wówczas do czynienia z bonem jednego przeznaczenia. Przy bomach różnego przeznaczenia przy sprzedaży czy emisji nie jest znana wartość podatku VAT, jakim zostanie on objęty. Nie jest znane również miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz kwota podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług.

Naliczanie podatku VAT
Bon jednego przeznaczenia, zgodnie z ustawą, jest traktowany jak dostawa towarów lub świadczenie usług, a każdy kolejny jego transfer wiąże się z koniecznością naliczenia i zapłaty należnego podatku VAT. Już sama emisja bonu jednego przeznaczenia wymaga naliczenia podatku VAT bez względu na to czy został on zrealizowany czy nie. Bony różnego przeznaczenia opodatkowane będą dopiero, gdy towary zostaną dostarczone, a usługi zrealizowane. Podatkiem VAT objęte będzie faktyczne przekazanie towarów lub świadczenie usług dokonane w zamian za bon. Zatem wcześniejsza emisja czy transfer bonu różnego przeznaczenia nie będą wymagać opodatkowania. Zmiana zasad opodatkowania bonów zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. co oznacza, że bony jednego przeznaczenia będą mogły być opodatkowane jedynie wówczas, gdy ich emisja nastąpiła po tej dacie. Bony wyemitowane do końca 2018 r. podlegają jeszcze starym przepisom, czyli podatek VAT ich nie obowiązuje.