Opłata środowiskowa
Opłata środowiskowa
Nasze środowisko z roku na rok ulega coraz większej degradacji. Naszą powinnością jest dbanie o przyrodę, bardzo istotne jest więc zabezpieczanie jej przed postępującymi zniszczeniami na skutek nadmiernej eksploatacji przez człowieka. W związku z działaniami ekologicznymi przedsiębiorcy zostali obarczeni obowiązkiem opłaty. Opłata środowiskowa – bo o niej mowa - jak sama nazwa wskazuje pobierana jest za korzystanie ze środowiska. Przez korzystanie ze środowiska rozumie się:
  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do atmosfery, na przykład przez użytkowanie samochodów osobowych lub transportowych, wykorzystywanie maszyn rolniczych, ogrzewanie, lakierowanie, spawanie, a nawet malowanie pomieszczeń przedsiębiorstwa;
  • Wprowadzanie ścieków do środowiska - termin ten odnosi się do wód roztopowych i opadowych pochodzących z powierzchni takich jak ulice, parkingi czy utwardzone place;
  • Pobór wód z ujęć własnych;
  • Składowanie odpadów;
Kogo dotyczy opłata?
Należy jednak pamiętać, że nie każdy podmiot, który korzysta ze środowiska będzie obciążony opłatą. Opłata dotyczy każdego przedsiębiorcę, ale również osoby, które prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie (uprawiają rolę, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe). Podmiotem, którego tyczy się ta opłata jest też każda osoba wykonująca zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą.

Zgodnie z powyższymi informacjami, właściciel działalności, który posiada samochód wykorzystywany w firmie jest zobowiązany do ponoszenia opłaty środowiskowej. Dzieje się tak z tytułu wprowadzania do powietrza szkodliwych gazów będących następstwem użytkowania samochodu. Ten sam samochód w rękach osoby fizycznej nie będzie już jednak powodował powstania obowiązku uiszczenia tej opłaty, gdyż nie jest wykorzystywany na rzecz działalności gospodarczej.

Istotna dokumentacja
Sama zapłata nie jest jedynym problemem dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Każdy przedsiębiorca objęty opłatą środowiskową ma obowiązek prowadzić ewidencję danych, w której to zawarte są informacje o zakresie korzystania ze środowiska. Ewidencja musi być aktualizowana co pół roku, powinny znaleźć się tam takie informacje jak: ile ścieków, w jakim stanie i o jakim składzie zostało wprowadzonych do środowiska lub w jakiej ilości pobrana została woda podziemna lub powierzchniowa. Ewidencja ta jest niezwykle ważna, bo to na jej podstawie podatnik w sposób samodzielny wylicza opłatę środowiskową należną do uiszczenia. Jest to też potwierdzenie dla organów nadrzędnych poprawnie wyliczonej przez podatnika wielkości opłaty. Właściciel działalności gospodarczej ma więc obowiązek:
  • Przekazać ewidencję marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce rejestracji firmy;
  • Przekazać informacje o poborze wody i wyprowadzeniu ścieków do wiadomości wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
  • Przekazać prezydentowi miasta, wójtowi lub burmistrzowi wykaz na podstawie, którego ustalono opłaty za składowanie odpadów.
Wysokość opłaty oraz termin zapłaty
Wysokość opłaty środowiskowej należy oprzeć na stawkach zawartych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok następny, który znaleźć można w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP). W zadaniach przedsiębiorcy leży obowiązek samodzielnego wyliczenia wielkości należności.

Na przykład opłatę za wprowadzanie gazów lub płynów do atmosfery podatnik oblicza za pomocą wzoru:
Opłata = ilość paliwa × jednostkowa stawka opłat. Do dopełnienia konieczna będzie ewidencja zużytego paliwa.

Opłatę środowiskową należy uregulować raz w roku. Terminem ostatecznym zarówno zapłaty jak i przekazania dokumentacji odpowiednim organom jest 31 marca następnego roku za rok poprzedni.

Gdzie składać opłatę?
Opłatę środowiskową wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłatę na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska wnosi się przypadku wprowadzania do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów na skutek eksploatacji urządzeń (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny rolnicze).

Zwolnienie z opłaty
Jeżeli obliczona półroczna kwota opłaty środowiskowej nie jest większa niż kwota 400 zł, to podatnik zwolniony jest z tejże opłaty. Należy jednak zaznaczyć, że pomimo zwolnienia z obowiązku zapłaty, przedsiębiorca w dalszym ciągu ma obowiązek prowadzenia ewidencji. W przypadku, gdy przedsiębiorca, który korzysta ze środowiska nie przedstawi dokumentów zawierających wszelkie dane i informacje na podstawie, których przeprowadzone zostały korzystnego dla niego wyliczenia, opłatę wyznaczy marszałek województwa.