Okres wypowiedzenia umowy o pracę
wypowiedzenie umowy
Wypowiedzenie umowy o pracę oznacza zakończenie stosunku pracy. To decyzja jednostronna, która nie wymaga uzyskania zgody drugiej strony, a podanie przyczyny obowiązuje wyłącznie pracodawcę, który zatrudnił osobę na czas nieokreślony. Długość okresu wypowiedzenia zależy od stażu pracy oraz tego na jaki okres została zawarta umowa z pracownikiem. Decyzja o zakończeniu współpracy powinna przybrać formę stosownego pisma przedłożonego przez jedną ze stron stosunku pracy. Dokument ten powinien zawierać miejscowość oraz datę, dane pracodawcy oraz pracownika, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z uwzględnieniem daty jej zawarcia oraz stron umowy, oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia ze wskazaniem kiedy upływa jego termin oraz podpis obu stron.

Wypowiedzenie umów na czas określony i nieokreślony
Okres wypowiedzenia, czyli czas między złożeniem dokumentu, a wygaśnięciem stosunku pracy zależy od tego na jaki czas umowa została zawarta oraz przez jak długi okres pracownik był zatrudniony. W przypadku umów na czas określony i nieokreślony, okres wypowiedzenia wygląda następująco:
  • 2 tygodnie, gdy osoba zatrudniona pracowała krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, gdy osoba zatrudniona pracowała dłużej niż 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy osoba zatrudniona pracowała dłużej niż 3 lata.
Wypowiedzenie umów na czas próbny
Inaczej wygląda to w przypadku umów zawieranych na czas próbny. Wówczas okres wypowiedzenia znacznie się skraca i wynosi:
  • 3 dni robocze, gdy okres próbny trwał nie dłużej niż 2 tygodnie;
  • 1 tydzień, gdy okres próbny trwał co najmniej 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, gdy okres próbny trwał 3 miesiące.
Czemu służy okres wypowiedzenia?
To swego rodzaju zabezpieczenie dla obu stron, zarówno pracownika jak i pracodawcy. Z punktu widzenia pracownika okres wypowiedzenia chroni przed nagłą utratą pracy z dnia na dzień i jest czasem, który należy wykorzystać na znalezienie nowego miejsca zatrudnienia, tak by jednocześnie zapewnić sobie środki finansowe na utrzymanie. Podobnie to wygląda w przypadku drugiej strony umowy. Zatrudniający ma czas na znalezienie nowego kandydata na zwalniające się stanowisko. Czas ten pozwala na przeprowadzenie rekrutacji, czyli rozmów z potencjalnymi pracownikami , a następnie wyłonienie osoby z najlepszymi predyspozycjami.

Od kiedy liczy się wypowiedzenie?
Trzeba pamiętać, że dzień przedstawienia przełożonemu wypowiedzenia nie jest zaliczany do okresu wypowiedzenia. Należy je liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wypowiedziany stosunek pracy. Ta zasada obowiązuje w przypadku gdy okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach. Nie ma znaczenia czy wypowiedzenie zostało złożone w pierwszym czy ostatnim tygodniu miesiąca, ponieważ liczone będzie dopiero od kolejnego miesiąca. Gdy w grę wchodzą tygodnie wypowiedzenie liczone jest od pierwszej niedzieli od złożenia wypowiedzenia. Przy krótkim czasie zatrudnienia, gdy wypowiedzenie liczone jest w dniach, pierwszym dniem okresu wypowiedzenia jest dzień roboczy następujący po tym, w którym zostało złożone pismo o zakończenie stosunku pracy. Kiedy pracownik będący na okresie wypowiedzenia przychodzi do pracy po raz ostatni? Według zasad obowiązek pracy ciąży na pracowniku do ostatniego dnia, choć może nastąpić sytuacja, w której pracodawca zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Z reguły pracownicy wykorzystują w okresie wypowiedzenia swój zaległy urlop wypoczynkowy, który równie dobrze mogą przeznaczyć na intensywne poszukiwanie nowego miejsca pracy.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym
Są wyjątkowe sytuacje, w których pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Natychmiastowe wyrzucenie z pracy może nastąpić w przypadku gdy:
  • pracownik naruszy w znacznym stopniu swoje podstawowe obowiązki;
  • pracownik dopuści się przestępstwa za co zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądowym;
  • pracownik utraci z własnej winy uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania pracy w ramach zajmowanego stanowiska;
  • pracownik będzie przedłużał swoją nieobecność w pracy po zakończeniu okresu ochronnego, który zależy od stażu pracy.