Odliczenie ulgi na dziecko
ulgi na dziecko
Możliwość odliczenia ulgi na dziecko to jedna z podstawowych form pomocy finansowej oferowanej przez państwo. Przysługuje rodzicom spełniającym określone kryteria bez względu na liczebność potomstwa.

Jakie są podstawowe warunki odliczenia ulgi na dzieci?
Możliwość odliczenia ulgi na dzieci przysługuje za całe miesiące kalendarzowe. Jeśli w trakcie danego miesiąca opiekę nad dzieckiem przejął ktoś inny określa się limit dzienny - wystarczy podzielić miesięczną ulgę przez 30 dni. Odliczenie za dziecko można zrealizować w przypadku:
 • Niepełnoletnich dzieci, którymi opiekował się płatnik pełniący funkcję rodzicielską: opiekun prawny, pełnoprawna rodzina zastępcza.
 • Dzieci bez względu na ich wiek, które pobierały dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
 • Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 25 lat i kontynuują naukę w szkołach wspomnianych w przepisach o systemie oświaty oraz szkolnictwie wyższym. Jednak, jeśli dochód roczny dziecka nie przekroczył kwoty 3089 zł (w jej zakres nie wchodzi renta rodzinna)
Odliczenie od podatku na dziecko dotyczy obojga rodziców
Przyznana ulga na jedno dziecko może być wykorzystywana przez jednego z rodziców lub przez każdego z osobna na podstawie wspólnego porozumienia. Mogą odliczyć od podatku równą kwotę lub w wcześniej ustalonych proporcjach. W przypadku nierównego podziału w opiece nad dzieckiem oraz braku porozumienia, ulgę oblicza się w zależności od oficjalnego czasu sprawowania opieki w roku podatkowym.

Według zeznania podatkowego obowiązującego w 2018 roku można odliczyć ulgę uwzględniając dochód roczny. Po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne nie może przekroczyć 112 000 zł na jednego płatnika. Dla osób niepozostających w związku małżeńskim limit wynosi 56 000 zł. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione można pobierać odliczenie podatku na dziecko w wysokości:
 • odliczenie za dziecko do 1112, 04 zł rocznie;
 • do 112, 04 rocznie na wychowanie drugiego dziecka;
 • do 2000, 04 rocznie ma wychowanie trzeciego dziecka;
 • do 2700 rocznie na wychowanie czwartego i kolejnego dziecka
Pobieranie świadczenia 500+ nie wyklucza możliwości odliczenia ulgi podatkowej na dziecko
Pieniądze mające na celu wspomaganie rodzin: zasiłki rodzinne, 500+, renta rodzina, dodatki socjalne, są wolne od podatku i nie przyczyniają się do utraty ulgi podatkowej na dzieci. W rezultacie pełnoprawny opiekun może w dalszym ciągu korzystać z ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci i pobierać regularnie świadczenie 500 plus.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o odliczenie ulgi na dziecko
By otrzymać ulgę na dzieci należy rozliczyć się w zeznaniu rocznym. Niezbędny będzie numer PESEL każdego dziecka oraz podanie podstawowych informacji: Imiona i nazwiska, daty urodzenia. By potwierdzić podane informacje należy posiadać do wglądu podstawowe dokumenty, m.in.:
 • Zaświadczenie o kontynuacji nauki przez pełnoletnie dziecko;
 • Skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka;
W przypadku pełnienia opieki nad dzieckiem przez kogoś innego niż biologiczni rodzice:
 • zaświadczenie z sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego;
 • odpis decyzji sądu o ustaleniu rodziny zastępczej;
 • umowę zawartą pomiędzy starostą, a rodziną zastępczą.
Co w przypadku nieodliczenia należnego podatku na dziecko?
Jeśli podatnik nie zdążył odliczyć podatku na dzieci z powodu niskiego wynagrodzenia, istnieje możliwość jej zwrotu w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy. By móc skorzystać ze zwrotu niewykorzystanej ulgi, powinno się złożyć odpowiednią deklarację PIT-36 oraz PIT-37.