Obowiązek podatkowy w VAT – import usług i towarów
Obowiązek podatkowy w VAT
Transakcje zakupu towarów czy usług spoza granic naszego kraju niosą za sobą obowiązek rozliczenia podatku VAT. W zależności od rodzaju transakcji podatnik musi ustalić moment, w którym powstał obowiązek podatkowy. Import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej. Jeżeli towary zostaną przeznaczone do obrotu na terenie naszego kraju, import podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

VAT od importu towarów
Obowiązek podatkowy przy imporcie towarów zaczyna obowiązywać w momencie powstania długu celnego, czyli w chwili dopuszczenia towaru do wolnego obrotu oraz w momencie objęcia towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych. Wyjątkiem są towary objęte procedurą celną przetwarzania, wówczas obowiązek podatkowy następuje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. Drugim wyjątkiem są towary objęte procedurą składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu lub przeznaczeniem celnym. Gdy od tych towarów pobierane są opłaty wyrównawcze wtedy obowiązek podatkowy następuje w momencie wymagalności tych opłat. W imporcie towarów podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło. Gdy import dotyczy towarów opodatkowanych np. podatkami akcyzowymi, wówczas podstawą opodatkowania jest wartość celna wraz z cłem oraz podatek akcyzowy. Podatnikiem podatku należnego od importu towarów jest importer, czyli podmiot sprowadzający towar spoza Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o VAT istnieje też inna grupa podmiotów, na których w pewnych sytuacjach spoczywa obowiązek rozliczenia podatku należnego, choć nie mają oni prawa własności towarów.

Sposoby rozliczania VAT przy imporcie towarów
W Polsce istnieją trzy sposoby rozliczenia należnego podatku VAT z tytułu importu towarów, który może być wykazany:
  • w zgłoszeniu celnym i wpłacony na rachunek bankowy urzędu (podatek należny z tytułu importu towarów jest obliczany i wykazywany przez importera w zgłoszeniu celnym według krajowej stawki VAT obowiązującej dla danego towaru);
  • w deklaracji VAT-7 , VAT-7K;
  • w deklaracji importowej VAT-IM.
Import usług, a VAT
Z importem usług mamy do czynienia w momencie, gdy są spełnione określone kryteria tj. miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski, usługodawca nie rozlicza podatku należnego oraz wtedy gdy świadczący usługę nie ma na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, ale posiada stałe miejsce jej prowadzenia, które jednak nie bierze udziału w transakcji. Import usług także powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Przepisy prawa nie regulują konkretnie w jaki sposób powstaje obowiązek podatkowy. Nabywca musi jednak naliczyć podatek VAT, co powoduje powstanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, czyli z chwilą wykonania usługi. Podstawą opodatkowania są podatki, cła, opłaty i inne podobne należności, z pominięciem kwoty podatku, a także koszty dodatkowe tj. prowizje, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, pobierane przez usługodawcę od usługobiorcy.