Nowa wersja formularza CIT-8 oraz CIT-8AB
Nowa wersja formularza CIT-8 oraz CIT-8AB
Ustawodawca określił nowe wzory formularzy CIT. Mają zastosowanie w przypadku przychodów i dochodów, uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku. Nowe wzory zeznań podatkowych CIT-8 i CIT-8AB, a także formularze załączników CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ, CIT/WZG i CIT/KW określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lutego 2021 r. Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw 5 marca 2021 r. Dokładniej mówiąc, chodzi o rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest dostępne w Dzienniku Ustaw pod poz. 409.

Nowe wersje formularzy - z czego wynikają modyfikacje?
Modyfikacje ujęte w nowych wzorach formularzy wiążą się z pandemią COVID-19 oraz z innymi zmianami, które wprowadziła nowelizacja ustawy o CIT. Na skutek tego podatnicy, którzy chcą skorzystać z ryczałtu, są zobowiązani do dopasowania dotychczasowych rozliczeń w CIT. Dokument wprowadził nowe wersje wzorów. Przykładowo, aktualny CIT-8 jest dostępny w wersji trzydziestej, a CIT-8AB - w wersji piątej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 6 marca 2021 roku.

Co dokładnie zawiera rozporządzenie z 26 lutego 2021 roku?
Rozporządzenie, które jest dostępne w Dzienniku Ustaw z 2021 roku pod pozycją 409, zawiera wzory kilku zeznań podatkowych. Są one określone w załącznikach do wspomnianego rozporządzenia. Stosuje się je do przychodów i dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 roku. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny, niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 roku oraz zakończył się po 31 grudnia 2019 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, mają zastosowanie wzory określone w rozporządzeniu (dokładniej mówiąc: w załącznikach nr 6, 7, 9, 13, 15, 16 i 19–22). Ustawodawca uwzględnił jednak wyjątek. Przepisów tych nie stosuje się, jeśli przed dniem wejścia w życie wymienionego wyżej rozporządzenia zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty zostało złożone według dotychczasowego wzoru (określonego rozporządzeniem, które zostało opublikowane w Dz. U. pod poz. 2337 z 2020 r. oraz pod poz. 677). W takim przypadku zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się po porostu za prawidłowe. Rozporządzenie, którego podstawą prawną jest art. 28a ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, określiło nowe wersje zeznań podatkowych CIT-8, CIT-8AB. Uwzględnia także nowe wzory informacji CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT-8SP, CIT/IP, CIT/WW, CIT/WZ oraz CIT/WZG. W rozporządzeniu pojawił się ponadto nowy wzór informacji - CIT/KW.