Limity podatkowe w 2018
Limity podatkowe w 2018
W tym artykule przedstawiamy wysokość kilku najważniejszych wskaźników podatkowych na obecny rok. W tym roku zmianie uległy limity określające to, kto jest małym podatnikiem podatków VAT i PIT, oraz określające kwotę amortyzacji jednorazowej de minimis i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego za rok 2018. Na nowo przeliczone zostały również czynniki i wskaźniki przyjęte do różnych celów w rachunkowości.

Wyższe limity w 2018 roku wynikają z wyższego kursu euro
Limity na rok 2018 wyliczone zostały na podstawie średniego kursu euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy zeszłego października. Był on wyższy od swojego odpowiednika z roku 2016, kiedy wynosił średnio 4,2976 złotych za 1 euro. Ma to wpływ na niewielkie zwiększenie kilku limitów podatkowych, które zaczęły obowiązywać od początku tego roku. Są to między innymi:
  • Amortyzacja de minimis;
  • Rozliczenia jako mały podatnik dla podatku VAT i PIT;
  • Obowiązek stosowania pełnej rachunkowości;
W tym roku jednorazowa amortyzacja do 50 tysięcy euro na rok
Podatnicy, w roku podatkowym, w którym zaczęli prowadzenie własnej działalności jak i mali podatnicy co roku mogą dokonywać tzw. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowych swoich środków trwałych, tych, które zaliczone są do grup od 3 do 8 w Klasyfikacji Środków Trwałych, wyłączając samochody osobowe do wysokości nieprzekraczającej w danych roku podatkowym równowartości 50 tysięcy euro całkowitej wartości tychże odpisów. Aby przeliczyć limity na złotówki należy skorzystać ze średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku ubiegłego od roku, w którym nastąpiło zdarzenie. W roku 2018 jest to 4,3137 złotego za 1 euro. Przeliczoną kwotę limitu należy zaokrąglić do pełnych złotych. W tym roku limit jednorazowej amortyzacji wynosi 216 tysięcy złotych.

Limit rozliczania jako mały podatnik podatków VAT i PIT
O tym, kto posiada status małego podatnika PIT i VAT decyduje warunek niewielkiego obrotu rocznego. Jeżeli zostaniemy zakwalifikowani do grupy małych podatników możemy korzystać z kasowej metody rozliczania podatku VAT, która polega na odprowadzaniu podatku po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu podatku VAT od wszystkich zakupów dopiero po jej rzeczywistym opłaceniu. Limit na rok 2018 wynosi równo milion dwieście tysięcy euro. Przeliczenie na złotówki odbywa się w sposób analogiczny do obliczenia limitu jednorazowej automatyzacji. Przyjmuje się kurs euro z dnia 2 października 2017 roku, który wynosi 4,3137 złotych, a wynik mnożenia zaokrągla się do pełnych złotówek. Kwota rocznego obrotu upoważniająca do rozliczania działalności jako mały podatnik za rok 2018 wynosi więc 5 176 000.00 PLN. Kwota za ten rok wzrosła o dokładnie 19 tysięcy złotych w porównaniu do roku ubiegłego. W przypadku rozliczania jako mały podatnik-pośrednik kwota na rok 2018 wynosi 45 tysięcy euro, czyli 194 tysiące złotych.