KSeF - nowa wersja struktury logicznej FA(2)
Polscy przedsiębiorcy od ponad roku mają możliwość dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF. Od 1 września 2023 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja struktury logicznej FA(2). Struktura FA(2) ułatwi przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Ministerstwo Finansów zaktualizowaną strukturę logiczną FA(2) opracowało w oparciu o:
 • opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,
 • postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.
Wprowadzone zmiany
Nowa struktura obejmuje zmiany, które są widoczne bezpośrednio w schemacie XML faktury ustrukturyzowanej. Modyfikacje, jakie zawiera struktura faktury elektronicznej FA(2), to m.in.:
 • zmiana kodu oraz wariantu schematu w XML z FA(1) na FA(2) – od 1 września 2023 roku faktury przekazywane do KSeF będą prawidłowo przetworzone, jeśli zostaną wystawiona zgodnie z nową strukturą;
 • zmiana prezentacji danych dotyczących adresów sprzedawcy oraz nabywcy;
 • określenie w polu TKwotowy dokładnego wzorca wartości, a także umożliwienie wskazania cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku w polu TKwotowy2;
 • zmiana w polu NumerKSeF struktury numeru nadawanego przez KSeF po prawidłowym przetworzeniu faktury;
 • dodanie nowego pola NrWiersza, które pozwoli na wskazanie w elemencie schematu DodatkowyOpis danych dotyczących poszczególnych pozycji faktury;
 • dodanie w polu TNrVatUE odrębnego rodzaju numeru identyfikacyjnego dla kontrahentów unijnych;
 • usunięcie pola TNrRBZagr dotyczącego rachunku bankowego zagranicznego;
 • zmiana zakresu pola TNrNRB dotyczącego rachunków bankowych, tak aby w polu tym podatnik mógł wskazać zarówno rachunek krajowy, jak i zagraniczny;
 • opcjonalne wskazanie kodu SWIFT w polu NrRBPL;
 • dodanie pola OpisRachunku, które umożliwia wskazanie dodatkowych danych dotyczących rachunku bankowego;
 • w polu TPodmiot zmiana sposobu prezentacji danych identyfikujących podmioty występujące na fakturze – wspomniane wprowadzenie odrębnego rodzaju numeru identyfikacyjnego, które składa się z odrębnych pól na wskazanie kodu kraju oraz samego numeru identyfikacyjnego;
 • dodanie pola IDnabywcy, którego celem jest identyfikacja skorygowanych danych nabywców, jeśli na fakturze występuje ich wiele;
 • ograniczenie w polu WZ do 1000 numerów dokumentów magazynowych WZ związanych z fakturą;
 • dodanie pola KursWalutyZ, które służy do określenia kursu waluty zastosowanego do wyliczenia kwoty podatku VAT, jeśli faktura walutowa dokumentowała jedną zaliczkę otrzymaną w tej samej dacie;
 • zmiana w polu P_19 konstrukcji elementu dotyczącego sprzedaży dokonywanej przez podatników zwolnionych, gdzie należy wskazać podstawę zwolnienia z VAT;
 • dodanie w polu DaneFaKorygowanej elementów dotyczących faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF;
 • umożliwienie w polu P_15ZK dedykowanego dla korekt faktur zaliczkowych lub rozliczeniowych wskazania stanu kwoty zaliczki lub pozostałej kwoty do zapłaty w stanie sprzed korekt;
 • zmiana w polu KursWalutyZK, która powiązana jest z polem P_15ZK, gdzie możliwe jest wskazanie kursu waluty dla kwot zaliczki dla stanu przed korektą – tym samym usunięcie pola dotyczącego kursu na poziomie faktury zaliczkowej;
 • zmiana w polu FaWiersze dotyczącym danych na fakturach korygujących w zakresie wskazania danych przed/po – dodano w tym elemencie pole znacznika stanu przed;
 • usunięcie pola LiczbaWierszyFaktury i FaWiersz w zakresie sum kontrolnych;
 • umożliwienie wskazania w polu P_10 rabatów, które zostały uwzględnione na fakturach wystawionych od kwot brutto;
 • dodanie pola P_11Vat, które umożliwia wskazanie kwoty podatku VAT zgodnie z art. 106e ust. 10 ustawy o VAT.
KSeF w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie biznesu
Jednolity standard e-Faktury uprości proces dokumentowania transakcji, przyspieszy i zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie oraz archiwizację dokumentów. Szybsze procesowanie dokumentu to niższe koszty. Podatnicy będą dysponować na bieżąco (w czasie rzeczywistym) informacjami z faktur dla potrzeb zarządczych – w tym analityki, ale także w innych obszarach prowadzonej przez nich działalności.

KSeF w Fakturowo.pl
W serwisie Fakturowo.pl aktualnie trwają prace nad integracją z systemem KSeF - integracja z KSeF będzie wkrótce dostępna (przewidujemy zakończenie prac i uruchomienie integracji do końca października 2023 r.).

Aktualne informacje dotyczące integracji z KSeF można znaleźć na poniższej stronie:
https://www.fakturowo.pl/aktualnosci/integracja-z-ksef