KPiR – czym jest i kogo obowiązuje
Ustawa o PIT precyzuje, że księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, oraz spółki partnerskie w przypadku gdy przychody netto ze sprzedaży nie przekraczają równowartości miliona dwustu tysięcy euro. Jednak nie są to wszystkie osoby, które powinny prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Czym jest księga przychodów i rozchodów?
Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do bieżącego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej czyli systemie tak zwanej księgowości pojedynczej. System ten polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży jak również zakupu towarów i materiałów, oraz wydatków, które zapisywane są pojedynczo w księdze każdorazowo po wykonaniu transakcji przychodowej lub kosztowej.

Księga zakładana jest przez każdego podatnika zgodnie ze wzorem, który określany jest w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia księgo przychodów i rozchodów Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475.

Charakterystyczną cecha księgo przychodów i rozchodów jest brak kontroli kapitału jednostki, oraz zmian, które w nim zachodzą. Wszystkie operacje gospodarcze rejestruje się chronologicznie i klasyfikuje według pozycji wymienionych w księdze przychodów i rozchodów.

Wiele firm decyduje się na prowadzenie księgi w formie elektronicznej ponieważ przekłada się to na możliwość zredukowania kosztów. Aby prowadzić księgę w komputerze należy posiadac pisemną instrukcję programu księgowego, zapewnić natychmiastowy wgląd do treści księgi odpowiednim organom na żądanie i przechowywać dane w taki sposób, który będzie chronić przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Kto ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?
Poza wymienionymi w pierwszym akapicie obowiązek prowadzenia dotyczy także:
  • Osób duchownych, które uprzednio zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • Osób, które wykonują działalność na podstawie umów agencyjnych lub umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
  • Osób, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, pod warunkiem, że osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów.
VAT OSS