Kontrola działalności gospodarczej
Kontrola działalności gospodarczej
Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że kiedyś może zostać skontrolowana przez organy administracji publicznej. Najczęściej podmiotami weryfikującymi firmy są Urząd Skarbowy, ZUS, Inspekcja Pracy czy Inspekcja Handlowa. Zależy to w głównej mierze od tego czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo. Ogólne zasady uprawnień kontrolujących, wykaz praw i obowiązków przedsiębiorców czy częstotliwość oraz czas trwania kontroli określa ustawa Prawo Przedsiębiorców. Szczegółowy zakres kontroli i wykaz organów do tego upoważnionych regulują ustawy, które mają zastosowanie w zależności od rodzaju kontroli. Odpowiedni organ przed wszczęciem kontroli powinien zawiadomić przedsiębiorcę o planowanym zamiarze wskazując jednocześnie zakres, którego dotyczyć będzie kontrola.

Termin kontroli
Kontrolę należy przeprowadzić w terminie nie wcześniej niż 7 i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia do przedsiębiorstwa. Po upływie 30 dni organy mogą skontrolować daną firmę tylko i wyłącznie po ponownym zawiadomieniu. Zweryfikowanie przedsiębiorstwa wcześniej niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy, którego kontrola dotyczy. Ważny jest także czas trwania takiej kontroli, która w zależności od tego jak duże jest to przedsiębiorstwo może trwać miesiąc lub dwa. Kontrola mikroprzedsiębiorstwa oraz firm małych i średnich, w danym roku kalendarzowym nie może trwać dłużej niż 4 tygodnie. W pozostałych firmach kontrola może się odbywać do 8 tygodni. Wydłużenie czasu kontroli może nastąpić tylko na podstawie pisemnego uzasadnienia.

Książka kontroli – przedsiębiorco pamiętaj!
Ważne by przedsiębiorca posiadał i prowadził książkę kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli. Dokumenty te muszą być udostępnione na żądanie organu przeprowadzającego kontrolę. Może zdarzyć się sytuacja, że dokument został przekazany do innego organu kontrolującego. Wówczas przedsiębiorca powinien dostarczyć ją kontrolującemu w terminie trzech dni roboczych od zwrotu z poprzedniej kontroli. Instytucja, która prowadzi kontrolę powinna wpisać do książki datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz zakres prowadzonej weryfikacji przedsiębiorstwa. Ponadto w książce powinno znaleźć się oznaczenie organu, który kontroluje wraz z upoważnieniem.

Możliwe konsekwencje
Za brak książki przedsiębiorcy zgodnie z przepisami grozi grzywna do 720 stawek dziennych, które ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W przypadku, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości w prowadzeniu działalności lub też stwierdzone zostaną możliwości zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, podmioty takie jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta natychmiast zawiadamiają odpowiednie organy administracji publicznej, które podejmują dalsze czynności.