Karta Praw Podatnika
Karta Praw Podatnika
Karta Praw Podatnika stanowić ma zbiór wszystkich podstawowych praw podatnika, a także zawierać ma wykaz obowiązków, które leżą po stronie organów podatkowych. Jest odrębnym dokumentem przygotowywanym w formie ustawy. Obecnie trwają prace nad jej ostatecznym kształtem. Karta nie wprowadza nowych rozwiązań czy praw, co najwyżej rozszerza zakres niektórych z nich. Ma na celu wzmocnienie i usystematyzowanie obowiązujących do tej pory zapisów podatkowych. Karta ma być podstawą do ochrony elementarnych praw każdego podatnika. Ale zabezpieczenie interesów podatnika to nie wszystko. Chodzi także o zwiększenie wiedzy i świadomości na temat przysługujących przedsiębiorcom praw. W założeniu ma być ona powszechnie dostępna oraz prosta i zrozumiała w przekazie. Dlatego ważny jest język, w którym sporządzone zostały jej zapisy. Niejednokrotnie zawiłość językowa i specjalistyczne sformułowania podatkowe mogą wpływać na niezrozumiałość przepisów, budzić wątpliwości lub wprowadzać w błąd przez złą interpretację. Karta Praw Podatnika ma temu zapobiec.

Uporządkowanie praw
Do tej pory podatnik, który szukał informacji na dany temat próbując znaleźć podstawę prawną miał nie lada wyzwanie, bowiem przepisy podatkowe zawarte są w różnych aktach prawnych. Odnalezienie się w nich wymagało sporo czasu i cierpliwości. Ponadto nieświadomość niektórych przywilejów sprawiała, że były one po prostu nieprzestrzegane. Karta Praw Podatnika ma stać na ich straży i gwarantować ich realizację.
Wprowadzenie do systemu podatkowego Karty Prawa Podatnika wynika z potrzeby uporządkowania dotychczasowych regulacji, zebrania ich w jeden dokument, który będzie jasny i czytelny dla każdego przedsiębiorcy. Karta ma zatem odegrać także rolę edukacyjną i podnieść poziom wiedzy o prawach podatnika oraz obowiązków organów podatkowych. W sytuacjach budzących kontrowersje lub wątpliwości przedsiębiorcy będą mogli powoływać się na konkretne zapisy zawarte w karcie, która stanowić będzie podstawę rozwiązywania dwuznacznych sytuacji.

Co zawiera Karta Praw Podatnika?
Zgodnie z zapisami w projekcie ustawa gwarantować ma prawo do dobrego prawodawstwa podatkowego, prawo do zapłaty podatku w kwocie jaka wynika z ustaw podatkowych, prawo do domniemania rzetelności i dobrej wiary, prawo do prywatności, prawo do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych, prawo do zaskarżenie rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, obowiązek miarkowania sankcji, prawo do naprawienia szkody oraz kontrolę przestrzegania praw podatnika.

Podsumowanie
Jak podkreślają pomysłodawcy tego rozwiązania, karta ma zapewnić równowagę między interesem państwa, a podatnika. Wyrównanie szans ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie będąc w sporze z urzędem podatkowym z góry zakładali, że są na straconej pozycji. Ponadto ma poprawić relacje na linii państwo-podatnik, zwiększyć stabilność oraz poprawić efektywność funkcjonowania całego systemu podatkowego, tak by podmioty gospodarcze bez obaw mogły realizować swoje zadania na rynku.