Jednorazowa amortyzacja w 2019 roku
amortyzacja 2019
214 000 zł tyle po przeliczeniu w 2019 roku wynosi limit jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać zarówno mali podatnicy jak i podatnicy, którzy zaczynają dopiero działalność gospodarczą. Mali podatnicy i podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji od niektórych środków trwałych, do wysokości, która w roku podatkowym nie przekracza sumy 50 000 euro.

Mały podatnik – czyli kto?
Małym podatnikiem jest ten, u którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie był większy niż równowartość 1 200 000 euro wyrażonej w złotówkach. Kwotę tę należy przeliczyć według średniego kursu euro NBP na pierwszy roboczy dzień października w poprzednim roku podatkowym. Uzyskaną sumę należy zaokrąglić do 1 000 złotych. Zatem o tym czy podmiot można uznać za tzw. małego podatnika decyduje wysokość osiągniętych przychodów. W 2019 roku małym podatnikiem jest ten, u którego kwota przychodu ze sprzedaży w 2018 roku nie była wyższa niż 5 135 000 zł. W odniesieniu do osób rozpoczynających działalność istnieją pewne wyjątki. Z jednorazowej amortyzacji nie mogą skorzystać ci podatnicy, którzy rozpoczynają działalność w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału podatników lub w wyniku przekształcenia spółki, która nie jest osobą prawną lub też przez osoby fizyczne, które na rzecz kapitału nowo utworzonego podmiotu przekazały wcześniej prowadzoną działalność albo składniki majątku tej firmy o wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10 000 euro, co po przeliczeniu daje sumę 43 000 zł. w roku 2019.

Jednorazowa amortyzacja – limit w 2019 roku
Jednorazowe odpisy nie mogą przekroczyć sumy 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych. W wyliczeniach limitu stosuje się tę samą zasadę co w przypadku limitu dla małego podatnika. Średni kurs euro 1 października ubiegłego roku wynosił 4,2795 zł, a zatem limit jednorazowej amortyzacji w bieżącym roku równa się 214 000 zł. Kwota limitu dotyczy podatników podatku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Amortyzacja do 100 000 zł
Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą może zaliczyć w koszty podatkowe jednorazowy odpis amortyzacyjny do kwoty 100 000 zł. Muszą jednak zaistnieć pewne przesłanki:
  • wartość początkowa jednego środka trwałego musi wynosić co najmniej 10 000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych musi wynosić co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekraczać 3 500 zł.
Należy podkreślić, że jednorazowa amortyzacja do 100 000 zł dotyczy wyłącznie fabrycznych nowych środków trwałych z grup 3-6 i 8 KŚT. Środkiem trwałym będzie więc sprzęt, który wcześniej nie był przez nikogo używany. Amortyzacji nie będą podlegały wartości niematerialne i prawne oraz takie środki trwałe jak lokale, budynki czy środki transportu.