Jak wznowić działalność gospodarczą?
wznowienie działalności
Podczas prowadzenia własnego przedsiębiorstwa można napotkać na sytuacje, w których najlepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Nierzadko trudna sytuacja na rynku lub przypadki losowe mogą sprawić, że przedsiębiorstwo znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej i wymagana jest przerwa w jego prowadzeniu. Zawieszenie ma także uzasadnienie w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność o charakterze sezonowym. Ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe czy stoiska nastawione przede wszystkim na klientów w postaci osób przejezdnych i turystów (na przykład budki z jedzeniem czy stoiska z pamiątkami) - to biznesy aktywne i przynoszące wymierne zyski tylko w określonym czasie w roku. Zawieszenie ich w okresie, w którym obroty znacząco spadają jest często stosowanym przez przedsiębiorców rozwiązaniem.

Zawieszenie i wznowienie
Okres zawieszenia wiąże się jednak z ustawowo określonymi terminami. Czas zawieszenia nie może być krótszy niż miesiąc oraz nie może trwać dłużej niż dwa lata kalendarzowe. Istotną informacją jest to, że podczas gdy działalność firmy jest zawieszona, przedsiębiorca może jedynie wykonywać te czynności, które służą zachowaniu i zabezpieczeniu źródła dochodu. Nie może natomiast wykonywać czynności głównych, charakterystycznych dla danej działalności. Tak więc w przypadku posiadania domków letniskowych – przedsiębiorca nie może wynajmować ich i czerpać korzyści z wynajmu w czasie, gdy firma znajduje się w stanie zawieszenia. W przypadku decyzji o zawieszeniu działalności należy jednak pamiętać, że jej wznowienie nie nastąpi w sposób automatyczny, pomimo zawartej informacji o wznowieniu, którą przedsiębiorca zamieścił w stosownym wniosku. Potrzebne jest do tego złożenie kolejnego dokumentu.

Stosowny wniosek
Aby wznowić działalność, przedsiębiorca musi złożyć do urzędu miasta wniosek CEIDG-1. Uzupełniony formularz można złożyć przez internet – wymaga to jednak posiadania przez przedsiębiorcę podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, który może stworzyć na przykład za pośrednictwem swojego banku. Dokument można złożyć także w formie papierowej, zanosząc go osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej do dowolnego urzędu miasta lub gminy. W formularzu należy podać podstawowe dane wnioskodawcy jak imię i nazwisko, PESEL, miejsce urodzenia, dane dotyczące firmy jak numer NIP i REGON, nazwę firmy (także skróconą, jeśli taka jest używana). Przedsiębiorca musi w formularzu określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS wynikającą ze wznowienia działalności oraz wskazać dokładną datę odwieszenia firmy. Należy nadmienić, że data składania wniosku musi być późniejsza od wyznaczonej daty wznowienia działalności.

Wznowienie a ZUS
Złożony przez przedsiębiorcę wniosek CEIDG-1 sprawi, że informacja o odwieszeniu działalności gospodarczej automatycznie trafi do ZUS, US i GUS. Zakład ubezpieczeń ponownie zarejestruje przedsiębiorcę na podstawie wpisu w ewidencji gospodarczej. Właściciel firmy po wznowieniu powraca do rozliczeń względem organów podatkowych (PIT i VAT) dokładnie na takich samych zasadach, jakie obowiązywały go przed zawieszeniem. Należy jednak pamiętać, że podczas gdy działalność była zawieszona, nastąpić mogły pewne zmiany, które mogą wpłynąć na zakres ubezpieczenia. Do takich zmian należy na przykład podjęcie przez przedsiębiorcę pracy na etat. W takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest do osobistego złożenia dokumentu zgłoszeniowego, w którym zawarte będą wszystkie zmiany jakie zaistniały podczas okresy zawieszenia działalności firmy.