Jak rozliczyć podatek VAT?
Jak rozliczyć podatek VAT?
Istnieją różne metody rozliczania podatku VAT, które umożliwiają podatnikom dostosowanie rozliczenia do specyfiki działalności, którą prowadzą. Każda z metod działa w inny sposób. Warto znać działanie każdej z nich aby wybrać najkorzystniejszą, dostosowaną do rodzaju i skali działalności, którą prowadzimy. Wyróżniamy trzy typy rozliczeń VAT:
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych (dostępne dla płatników dużych i małych);
  • Rozliczenie kwartalne (dostępne dla płatników dużych i małych);
  • Rozliczenie metodą kasową;

Rozliczenie na zasadach ogólnych

W tym przypadku zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego są rozliczane co miesiąc. Wszyscy podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług (deklaracja VAT-7) do 25. dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu rozliczeniowym. Nawet jeśli w danym miesiącu nie wystąpiły żadne czynności opodatkowane ani nie miały miejsca żadne zakupy to podatnik i tak zobowiązany jest złożyć deklarację VAT-7. Rozliczanie na zasadach ogólnych nie wymaga składania osobnego zgłoszenia o sposobie rozliczania podatku VAT ponieważ jest domyślną metodą jego rozliczania.

Rozliczenie kwartalne
Metoda ta dostępna jest zarówno dla małych jak i dużych podatników. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych ale rozliczany jest kwartalnie. Podatnicy wybierający ta metodę są zobowiązani do składnia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K w terminie do 25. dnia każdego miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.
Wybierając tą metodę rozliczania podatnik zobowiązany jest najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze rozliczania VAT za okresy kwartalne.

Rozliczenie metodą kasową
Metoda kasowa dostępna jest wyłącznie dla małych podatników. W jej przypadku obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części wpłaty w momencie dokonania dostaw dolarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego płatnika VAT, oraz z dniem otrzymania części lub całości jednak nie później niż 180. dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w momencie gdy odbiorcą nie jest podatnikiem VAT. Wybór tej metody rozliczania wiąże się z obowiązkiem rozliczania tego podatku oraz składnia deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.