Faktura wewnętrzna VAT
Faktura wewnętrzna VAT
Wszystkie przedsiębiorstwa stoją przed obowiązkiem rozliczania podatkowego. Wiąże się to ściśle z koniecznością kompletowania odpowiednich dokumentacji. Przedsiębiorca, podczas prowadzenia działalności, staje czasem przed koniecznością wystawienia faktury, jednak ta wywoła obowiązek opodatkowania. Do 2013 roku w takim przypadku stosowano faktury wewnętrzne. Obecnie nie są one stosowane w obiegu gospodarczym, choć konieczność opodatkowania pozostała. Wystawia się więc dokumenty wewnętrzne opodatkowania. Dotyczy to następujących sytuacji:
 • zwrotu dotacji, subwencji i innych opłat o podobnym charakterze;
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów  (WNT);
 • wewnątrzwspólnotowego nabyciem usług  (import usług z UE);
 • nieodpłatnego przekazania towarów;
 • nieodpłatnego świadczenia usług;
Faktura VAT wewnętrzna, wystawiać czy nie?
Gospodarka wciąż się przekształca, a to wymusza zmiany na regulujących ją przepisach. Nie inaczej jest w przypadku systemu podatkowego w Polsce. Każdego roku organy za to odpowiedzialne stają przed wyzwaniem modyfikacji, w stosunku to nowych form dokumentacji i rozliczania należności. Obecna ustawa o VAT nie wskazuje obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, jednakże podatnicy, zwłaszcza ci z wieloletnim doświadczeniem na rynku, w dalszym ciągu stosują ten typ dokumentu w swojej działalności.
Kwestia zasadności wystawiania faktur wewnętrznych została skomentowana przez  Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej w dn. 12 stycznia 2017 r, która uznaje, że: “(...) Odejście od obowiązku dokumentowania wskazanych w uchylonym przepisie art. 106 us.7 ustawy czynności fakturami wewnętrznymi, oznacza możliwość prowadzenia przez podatnika dowolnej dokumentacji, która takie czynności będzie odzwierciedlać." Wynika z  tego prosty wniosek o swobodzie wyboru przez podatnika, który sam zdecyduje o wystawianiu faktur VAT wewnętrznych.

Mimo, że po 2013 roku faktury wewnętrzne nie są obowiązkowym elementem przechowywanej dokumentacji transakcji, o tyle wymóg opodatkowania tych transakcji się nie zmienił. Dlatego część przedsiębiorców w dalszym ciągu pracuje na wystawianych fakturach wewnętrznych  VAT. Pozostali zaś operują dokumentami analogicznymi, które skutecznie uzupełniają wszelkie luki w dokumentacji. Stanowią także prawne zabezpieczenie na wypadek wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości czy niejasności.

Dokument wewnętrzny
Pochodną faktur VAT wewnętrznych są obecnie dokumenty wewnętrzne inaczej zwane notami. W wielu przypadkach stanowią one jedyny dokument poświadczający dane czynności. Przedsiębiorcy, mimo iż są zwolnieni z wymogu wystawiania faktur, wciąż muszą obliczać i regulować należności podatku VAT we własnym zakresie. To właśnie dzięki sporządzaniu dokumentów wewnętrznych uzyskują dodatkowe, a często jedyne, potwierdzenie podjętych działań. Taka nota wewnętrzna pełni tą samą funkcję, co wewnętrzna faktura VAT. Właśnie dlatego też ich postać niewiele się od siebie różni. W prawidłowo stworzonym dokumencie wewnętrznym należy umieścić następujące elementy:
 • numer dokumentu;
 • datę sprzedaży towaru/świadczenia usługi (dokonania sprzedaży lub zakończenia świadczenia);
 • datę sporządzenia noty;
 • dane sprzedawcy i nabywcy czyli pełne nazwy, adresy, numery NIP;
 • nazwę i ilość lub zakres sprzedawanych towarów/ świadczonych usług;
 • cenę jednostkową netto towaru/usługi (bez podatku);
 • zbiorczą wartość sprzedaży netto (bez podatku);
 • kwotę brutto (należność za sprzedaż / świadczenie);
 • kwotę podatku ogółem, z podziałem na poszczególne stawki podatku;
Ze względu na charakter transakcji, w przypadku operowania obcą walutą, na dokumencie  musi znaleźć się także kurs przeliczeniowy, z którego skorzystano. Reasumując, pomimo, że obecnie ustawa o VAT nie nakłada obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, praktyka gospodarcza pokazuje, że część podatników w wyniku przyzwyczajenia do tego dokumentu, nadal się nim posługuje. Istotne jest jednak, by firmy dbały o dowody księgowe. Dowolność ich formułowania daje im prawo, które dopuszcza różne możliwości poświadczania prowadzonych działań wewnątrz firmy.