Faktura VAT-MP – rozliczenie małego podatnika
Faktura VAT-MP
Nie każda funkcjonująca na rynku firma wykazuje wysokie obroty. Składa się na to wiele elementów tj. charakter prowadzonej działalności, model zarządzania, branża, w której firma działa czy ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Niskie obroty finansowe i chęć utrzymania płynności oraz stabilizacji rynkowej powodują, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zaciąganie kredytów. By ograniczyć taką konieczność tzw. mali podatnicy mogą skorzystać z przywilejów przewidzianych w przepisach podatkowych. Zgodnie z przepisanymi przewidzianymi w ustawie o VAT małym podatnikiem jest:
  • polski podatnik, u którego w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie była wyższa niż wyrażona w złotych równowartość 1.200.000 euro;
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.
Metoda kasowa – co należy wiedzieć?
Mali podatnicy mają prawo rozliczania VAT według tzw. metody kasowej. A to oznacza, że mogą odprowadzić podatek VAT dopiero wtedy, gdy uzyskają zapłatę od swojego kontrahenta. Nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu 90 dni od dnia wydania towaru lub realizacji usługi. Od tej zasady istnieją pewne ustępstwa. Jeżeli transakcja została dokonana na rzecz firm lub osób prywatnych nie będących czynnymi podatnikami VAT, podatek należy rozliczyć bez względu na termin zapłaty. Podobnie jest w sytuacji, gdy od momentu wydania towaru lub wykonania usługi minęło 180 dni. Podatnicy rozliczający się tą metodą wystawiają faktury VAT-MP, które od zwykłych faktur różnią się nie tylko nazwą, ale przede wszystkim terminem płatności.

Dodatkowe przywileje
Małym podatnikom przysługuje także jednorazowa amortyzacja od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Wyjątek stanowią samochody osobowe. Limit odpisów amortyzacyjnych to obecnie 50 tys. euro. Kolejnym udogodnieniem dla tej grupy podatników jest możliwość rozliczania VAT kwartalnie, a nie miesięcznie. Rozliczenie powinno nastąpić do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Z pewnością metoda kasowa jest korzystna dla przedsiębiorców wystawiających faktury z odległymi datami płatności.