Faktura eksportowa dla sprzedaży poza UE
Faktura eksportowa
Rozliczanie transakcji z zagranicznymi kontrahentami podlega odpowiednim regulacjom. Wiele zależy od tego czy dany towar jest dostarczany na terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej, czy poza Wspólnotę. W przypadku, gdy towar trafia do nabywcy spoza UE, wystawiana jest tzw. faktura eksportowa.

Eksport towarów – co należy wiedzieć?

Eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z Polski poza terytorium państw należących do UE, który odbywa się w ramach dostawy towarów oraz został dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, bądź przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. W eksporcie towarów wyróżniamy ponadto eksport bezpośredni oraz pośredni. Z eksportem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy wywóz towarów do kraju znajdującego się poza UE odbywa się przez dostawcę lub na jego rzecz. Z kolei eksport pośredni to wywóz towarów poza UE dokonywany przez nabywcę lub na jego rzecz. Towar może być zgłoszony do odprawy celnej w polskim urzędzie celnym lub urzędzie innego kraju. Nie ma to znaczenia z punktu widzenia wystawiania faktury eksportowej. Informacje opisujące towar na fakturze powinny zgadzać się z opisem towaru na zgłoszeniu celnym.

Faktura eksportowa – najważniejsze zasady

Podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar.  Jeżeli mamy do czynienia ze sprzedażą ciągłą, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar. Faktura może być wystawiona w walucie obowiązującej w kraju, do którego towar jest dostarczany lub w dowolnej innej walucie. Może być również wystawiana z opisami w innym języku niż polski. W momencie otrzymania zapłaty za część lub całość jeszcze przed dostarczeniem towaru fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności. W przypadku faktury eksportowej podatnik również może skorzystać z 0% stawki VAT. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że wywóz towarów odbył się poza terytorium UE. Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, za dokumenty zaświadczające wywóz towarów poza UE uznaje się:
  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.