Do jakiej kwoty można płacić gotówką?
placenie gotowka
Zdecydowana większość transakcji finansowych realizowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma formę przelewów na rachunki bankowe. Z gotówkowej formy rozliczania się korzystają przeważnie mniejsi przedsiębiorcy. Muszą oni pamiętać jednak o bardzo istotnej rzeczy, czyli limicie płatności gotówką. Od 2017 roku limit płatności gotówkowej wynosi 15 tysięcy złotych. Granica została znacznie przesunięta, gdyż wcześniej kwota ta wynosiła 15 tysięcy euro. Limit płatności regulowany jest ustawą Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tym dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tysięcy złotych. Z powyższego zapisu wynika, że 15 tysięcy złotych jest górną granicą, do której można rozliczać się gotówkowo. Obostrzenie to dotyczy transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

Transakcje gotówkowe w obcej walucie
Jak to wygląda w przypadku obcych walut? Przelicza się je wtedy na PLN według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w który realizowana była transakcja. Zasady te obowiązują od 1 stycznia 2017 rok. Wcześniej w przypadku obcych walut obowiązywał inny system przeliczania. Odbywało się to według średniego kursu NBP, ale na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego ten miesiąc, w którym odbywała się transakcja.

Kogo limit nie dotyczy?
W przypadku transakcji między przedsiębiorcą, a osobą fizyczną limit nie obowiązuje. Nie ma on zastosowania także w przypadku podmiotu innego niż przedsiębiorca oraz podmiotów widniejących wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych, zawodowych czy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Limit transakcji gotówkowych nie dotyczy również często stosowanych rozliczeń kompensacyjnych, transakcji z użyciem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych tj. DotPay, PayByNet, PayPal, PayU itp.

Limit, a koszty podatkowe
Niezastosowanie się do regulacji wiąże się z konsekwencjami. W sytuacji, gdy wydatki przekraczające 15 tysięcy złotych będą opłacone gotówką przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć zakupu do kosztu uzyskania przychodu. Gdy przedsiębiorca dokonał transakcji gotówkowej powyżej wskazanego limitu i zaliczył ją do kosztów uzyskania przychodów musi zmniejszyć koszt uzyskania przychodu, lub gdy to jest niemożliwe, zwiększyć przychody. Kosztem podatkowym nie będą też wydatki powyżej 15 tysięcy złotych opłacone gotówką, gdy są:
  • przeznaczone na zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  • płatność następuje po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną;
  • płatność dokonywana jest po likwidacji pozarolniczej działalności.