Czynny żal - gdzie i kiedy trzeba złożyć?
Czynny żal
Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i podatnika jest opłacanie podatków w ustawowym terminie oraz składanie w odpowiednim urzędzie skarbowym obowiązkowych deklaracji. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może narazić nas na konsekwencje ze strony organów podatkowych. Najłagodniejszy wymiar kary to kilkuset złotowa grzywna ale możemy otrzymać również mandat skarbowy lub wyrok pozbawienia wolności. W wielu przypadkach aby uniknąć nieprzyjemności należy złożyć dokument czynnego żalu opisany w artykule 16 kodeku karnego skarbowego.

Art. 16. § 1
Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

W jakich przypadkach można złożyć czynny żal?

Nie zawsze złożenie dokumentu czynnego żalu może nam pomóc. Czynny żal będzie bezskuteczny w oczach organów podatkowych jeśli podatnik został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa lub jeśli jest w trakcie postępowania kontrolnego. Czynny żal będzie również bezskuteczny jeśli podatnik przewodniczył grupie lub nakłaniał inne osoby do popełnienia przestępstwa skarbowego.

Forma i treść czynnego żalu
Zawiadomienie do urzędu skarbowego o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty we właściwym urzędzie skarbowym. Urząd skarbowy może nie uznać czynnego żalu za skuteczny od czego nie przysługuje odwołanie się. Poprawnie wypełnione zawiadomienie o czynnym żalu powinno zawierać następujące dane:
  • Dane osobowe i kontaktowe osoby, która wnosi zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego);
  • Charakter i opis popełnionego czynu zabronionego;
  • Istotne okoliczności, w których został popełniony czyn zabroniony;
  • Dane wszystkich osób współpracujących w czasie popełnienia czynu zabronionego;
  • Informacja czy czyn popełniony przez podatnika został naprawiony. Jeżeli nie to należy zamieścić informację w jaki sposób i w jakim terminie podatnik zobowiązuje się do uiszczenia zaległych należności (wliczając w to naliczone odsetki) lub złożenia obowiązkowych przedmiotów (np. deklaracja podatkowa).