Czynny żal a niezłożenie JPK lub sprawozdania finansowego
Czynny żal JPK
Jeśli zapomniałeś o złożeniu JPK albo o zapłaceniu podatku w terminie, to możesz złożyć tzw. czynny żal. Pozwala to uniknąć konsekwencji karnoskarbowych. W jakich sytuacjach i jak to zrobić? Czynny żal to przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Takie zawiadomienie musi być dobrowolnie złożone do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Mogą tego dokonać podatnicy, którzy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego.

Czynny żal – kiedy można z tego skorzystać?
Sprawca przestępstwa albo wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal szczególnie wtedy, kiedy nie złożył zeznania podatkowego w terminie, nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe, nierzetelnie wystawiał faktury, bezprawnie stosował obniżone stawki VAT albo bezprawnie stosował zwolnienie VAT. Dotyczy to również sytuacji, kiedy w ogóle nie doszło do zapłaty albo do zapłaty nieodpowiedniego podatku dochodowego lub VAT. Z czynnego żalu można ponadto skorzystać w przypadku zatajenia przed organem podatkowym prawdziwych rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, wyłudzenia zwrotu należności celnej oraz wyłudzenia pozwolenia celnego. Co ważne, żeby czynny żal był skuteczny, podatnik musi się przyznać do popełnienia przestępstwa skarbowego lub do wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt. Żeby czynny żal był skuteczny, konieczne jest też przyznanie się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (przykładowo chodzi tu o przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole). Jest też wyjątek! Czynny żal można złożyć po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, o ile nie dostarczyły one podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

JPK_VAT a czynny żal
Jeśli dany podmiot nie przekaże w terminie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) JPK_VAT z deklaracją do właściwego urzędu skarbowego, to jest on zobowiązany do złożenia tzw. czynnego żalu. Należy to zrobić w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks Karny Skarbowy.
Żeby złożenie czynnego żalu było skuteczne, konieczne jest spełnienie warunków, które są określone w wyżej wymienionej ustawie (chodzi m.in. o podanie istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego). Złożeniu czynnego żalu powinno w tym przypadku towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku przesłania JPK_VAT z deklaracją.

Czynny żal a sprawozdanie finansowe
Podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie przekażą sprawozdań finansowych, także mogą złożyć czynny żal. Musi on trafić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) albo ustnie – do protokołu. Żeby złożenie czynnego żalu było w tym przypadku skuteczne, konieczne jest spełnienie warunków, określonych w art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego. Należy przy tym podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Co więcej, złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć przekazanie właściwego sprawozdania.