Czy odpis aktualizujący należność może być kosztem podatkowym?
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykule 16 ustęp 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przeczytamy w nim, że zaliczeniu kosztów uzyskania przychodów podlegają wszystkie odpisy utworzone przez podatników, które aktualizują wartość należności zaliczonych przez podatników do ich przychodów należnych. Oczywiście tylko w momencie gdy wystąpią przesłanki do uznania istnienia prawdopodobieństwa nieściągalności tych wierzytelności.

Jakie przesłanki umożliwiają uznanie odpisu aktualizującego za koszt podatkowy?

Przesłanki, o których mowa wyżej opisane są przez ustawodawcę w artykule 16 ustęp 2a stawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opisane są tam między innymi sytuacje, gdzie dłużnik podatnika zmarł, został postawiony w stan likwidacji, ogłosił upadłość zakładającą likwidację majątku lub został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.

Co warto wiedzieć o postępowaniu upadłościowym?

Warto pamiętać, że ogłoszenie przez podmiot upadłości dopiero rozpoczyna całe postępowanie upadłościowe. Przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) mówią, że podstawową przesłanką do ogłoszenia przez podmiot upadłości jest całkowita niewypłacalność wobec dłużników. Osoby prawne takie jak spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym ustawowo przysługuje zdolność prawna (czyli np. spółki komandytowe czy spółki jawne) również mogą ogłosić upadłość ale w przypadku gdy na bieżąco regulują zobowiązania, a suma ich zobowiązań nie jest większa niż zgromadzony przez nie majątek.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Temat ten precyzuje artykuł 20 prawa upadłościowego i naprawczego. Zapis ten mówi o tym, że ogłoszenie upadłości może być zgłoszone osobiście przez dłużnika, oraz przez każdego z jego wierzycieli lub inne osoby opisane w artykule dwudziestym. Na podstawie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wydaje specjalne postanowienie o ogłoszeniu upadłości, które precyzuje imię i nazwisko lub firmę wraz zdanymi kontaktowymi i rejestrowymi upadłego dłużnika. Określa również sposób prowadzonego postępowania upadłościowego i wzywa wszystkich wierzycieli upadłego podmiotu do zgłaszania swoich wierzytelności w wyznaczonym przez sąd terminie ale nie krótszym niż miesiąc i nie dłuższym niż trzy miesiące. Sąd wyznacza również sędziego komisarza i syndyka (albo nadzorcę sądowego), którzy prowadzić będą proces upadłościowy podmiotu.