Co to jest i jak działa przyśpieszony zwrot VAT?
Jeśli prowadzisz firmę, masz prawo do przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Masz również prawo do zwrócenia się do Urzędu Skarbowego o przelanie tej kwoty na konto bankowe Twojej firmy. Cały proces można wykonać nawet w 25 dni.

Twoim prawem jest możliwość wystąpienia w Urzędzie Skarbowym z wnioskiem o zwrot od podatku i usług. Prawo to wynika z przepisów opisanych w ustawie o podatku VAT. Przewidziano w niej, że typowy termin zwrotu podatku to 60 dni. Jest jednak możliwość wystosowania prośby o tzw. przyśpieszony tryb zwrotu VAT. Aby to uczynić należy jednak spełniać pewne przesłanki od których zależy dopuszczalność wniesienia wniosku.
Artykuł 87 ustęp 6 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że na wniosek podatnika US jest zobowiązany od zwrócenia różnicy podatku naliczonego nad należnym w terminie do 25 dni liczonym od dnia złożenia ostatniego rozliczenia. Należy jednak pamiętać, że przyśpieszony zwrot podatku od towarów i usług ma charakter wyjątkowy.

Oznacza to, że jest on brany pod uwagę tylko gdy zdaniem organów podatkowych jego zasadność nie budzi wątpliwości (zgonie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 października 2008 r., VIII SA/Wa 222/08). Wniosek o przyśpieszony zwrot VAT należy złożyć łącznie z deklaracją VAT za okres, którego dotyczy wniosek.

Kwota podatku naliczonego, który wykazany jest w deklaracji podatkowej powiązanej z wnioskiem o przyśpieszony zwrot VAT powinna wynikać z:

  • Faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w pełni spłacone , uwzględniając artykuł 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z którą realizowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi przebiegać za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, kiedy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
  • Dokumentów celnych lub deklaracji importowej oraz decyzji Urzędu Skarbowej, która określa podatek w prawidłowej wysokości, w momencie gdy kwoty podatku naliczonego zostały przez zapłacone przez podatnika.
  • Importu towarów rozliczanego w przypadku, w momencie kiedy towary są objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, procedurą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, procedurą świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeśli deklaracja podatkowa zawiera kwotę podatku należnego od wymienionych wyżej transakcji.