Co należy wiedzieć o umowie o dzieło?
umowa o dzieło
Umowa o dzieło to w ostatnim czasie bardzo popularna forma zatrudnienia spotykana najczęściej w przypadku zawierania współpracy z grafikami, blogerami, dziennikarzami czy innymi osobami wykonującymi tzw. wolne zawody. Z pewnością to co jest charakterystyczne dla tego rodzaju współpracy to niskie koszty zatrudnienia.

Umowa o dzieło – podstawowe informacje
Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która może zostać zwarta pomiędzy osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, pomiędzy taką osobą, a przedsiębiorcą oraz między przedsiębiorcami. Przedmiotem tego rodzaju umowy są czynności przynoszące konkretne rezultaty. Zawarcie umowy o dzieło nakłada na wykonawcę obowiązek stworzenia określonego dzieła w postaci materialnej lub niematerialnej, zaś osoba zlecająca zobowiązuje się do wypłacenia wykonawcy wynagrodzenia.

Z reguły umowa o dzieło nie narzuca wykonawcy sposobu zrealizowania zamówienia. W tym zakresie wykonawca ma swobodę, ponosząc jednocześnie odpowiedzialność za uzyskany wynik. Dowolność miejsca i czasu wykonania to kolejny element charakteryzujący umowę o dzieło. Ten rodzaj zatrudnienia nie nakłada na wykonawcę obowiązku osobistego wykonania dzieła, stąd też wiele podmiotów korzysta z usług swoich podwykonawców. Od tych reguł istnieją pewne odstępstwa, które mogą wynikać z zapisów zawartych w umowie.

Umowa o dzieło w pierwszej kolejności powinna zawierać podstawowe dane obu stron czyli zamawiającego i wykonawcy, precyzyjnie opisywać przedmiot zawartej umowy, termin na jaki jest ona zawierana, a także wysokość wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy o dzieło
Zlecający i wykonawca mają prawo odstąpić od umowy. W przypadku zlecającego może to nastąpić gdy:
  • dzieło posiada wady, których nie da się usunąć;
  • dzieło nie jest ukończone;
  • wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła co uniemożliwi jego realizację w przewidzianym w umowie terminie;
  • wykonawca tworzy dzieło w sposób sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego.
Umowa o dzieło, a wynagrodzenie
Wynagrodzenie przy umowach o dzieło odbywa się na zasadzie ryczałtu, czyli określenia z góry jego wysokości lub kosztorysu poprzez zestawienie kosztów materiałów oraz robocizny. Z ekonomicznego punktu widzenia umowa o dzieło jest dla zamawiającego atrakcyjną formą współpracy ze względu na niskie koszty zatrudnienia. Wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracownikiem. W tym przypadku obowiązuje już konieczność opłacenia składek.

Umowa o dzieło, a podatek
Dochód uzyskiwany na podstawie umowy o dzieło podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. W zależności od tego pomiędzy kim zawierana jest umowa, istnieje kilka sposobów rozliczania.

Jeżeli umowa o dzieło zawarta została między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej to wykonawca ma obowiązek rozliczenia podatku. Uzyskany z umowy przychód należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł lub jeżeli umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych – jako przychód z praw majątkowych.
Jeżeli umowa zawarta jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności (wykonawca), a przedsiębiorcą (zamawiający) to przedsiębiorca ma obowiązek pobrać i odprowadzić od wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Jak obliczyć zaliczkę? Od wynagrodzenia należy odjąć koszty uzyskania przychodu i pomnożyć przez 18%.

Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku, gdy stronami są przedsiębiorstwa. Wówczas zamawiający jest zwolniony z obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, a wykonawca rozlicza to w ramach przychodów z prowadzonej działalności.