Baza CEIDG w 2018 roku
Baza CEIDG
Z końcem zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zmiany, które wprowadzono mają za zadanie ułatwić podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2018 roku wprowadzono nowe regulacje, które usprawnią działanie CEIDG i Pojedynczego Punktu Kontaktowego, gdzie ten ostatni zastąpiony zostanie przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, w skrócie PIP (nie mylić z Państwową Inspekcją Pracy). Dzięki tym zmianom obsługa przedsiębiorców będzie sprawniejsza, a proces rejestracji i dokonywania zmian w danych w CEIDG zostanie uproszczony. Na czas pisania tego artykułu w bazie CEIDG znajdywało się 2,5 miliona wpisów o przedsiębiorcach.

W nowej ustawie znajdują się zapisy i rozwiązania, które są korzystne dla prowadzących działalność gospodarczą, zmiany związane z Centralną Ewidencją Informacji o Działalności Gospodarczej w 2018:
  • Dane wpisywane do CEIDG dzielone będą na dane ewidencyjne przedsiębiorcy, oraz na dane informacyjne o przedsiębiorcy. Te pierwsze zmieniać należy w ciągu 7 dni, zaś ostatnie można zmieniać w dowolnym momencie.
  • Nowe przepisy pozwolą na udostępnianie przez przedsiębiorcę informacji o udzielonych przez niego pełnomocnictwach, oraz ustalonych prokurentach. Informacje opublikowane przez przedsiębiorcę w CEIDG będą równoznaczne z udzielaniem pełnomocnictwa na papierze.
  • Istnieje możliwość zawieszenia przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wykonywania działalności na dowolny okres, jak również bezterminowo (do tej pory maksymalny okres zawieszenia wynosił 24 miesiące od momentu zgłoszenia). Wprowadzono również zasadę automatycznego wznawiania wykonywania działalności po upłynięciu okresu zawieszenia, o ile przedsiębiorca taki okres wskazał. W związku z tym nie będzie wymagana żadna dodatkowa procedura, aby wznowić zawieszoną wcześniej działalność.
  • Stworzono podstawę prawną do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki danych, które gromadzi ZUS i CRP-KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników). Ma to duży wpływ na usprawnienie postępowań administracyjnych, które toczą się w ramach CEIDG.
  • Powstały nowe kanały komunikacji na linii państwo-przedsiębiorca. Jeżeli przedsiębiorca podał numer swojego telefonu komórkowego może otrzymywać wiadomości SMS z informacjami na przykład na temat daty upływu okresu zawieszenia działalności gospodarczej.
Punkt informacji dla przedsiębiorcy
Nowelizacja ustawy wprowadza w życie Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy dostępny pod adresem http://www.biznes.gov.pl. Stworzony on został w oparciu o system teleinformatyczny i jego zadaniem jest załatwianie spraw związanych z podejmowanie, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej przez internet. PIP pozwala również na udostępnianie informacji w zakresie prowadzonej działalności.