Anulowanie faktury - jak to zrobić zgodnie z prawem?
W przypadku, gdy wydany towar nie został odebrany lub nasz kontrahent zrezygnował z zamówionej usługi to możemy anulować wystawioną mu fakturę. Wszystko pod warunkiem, że posiadamy wszystkie jej egzemplarze. Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może anulować wystawioną przez siebie fakturę. Sytuacja, gdzie należy anulować fakturę jest rzadkością z powodu istnienia dokumentów korygujących zapisy faktury. Najczęściej do anulowania faktury dochodzi w momencie, gdy nasz kontrahent rezygnuje z zamówionej dostawy towarów, a faktura została już stworzona lub w momencie, gdy wystawimy fakturę przez pomyłkę i nie ma możliwości jej korygowania. Przepisy nie regulują zagadnienia anulowania faktury przez podatnika.

Obrót regulowany faktur
Artykuł 106b ustęp 1 ustawy o podatku VAT mówi o obowiązku dokumentowania obrotu fakturami. Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż usług i towarów na rzecz innego podatnika lub na rzecz dowolnej osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT oraz w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium RP na rzecz podmiotu innego niż wskazanego wyżej.

Jeśli istnieje faktura, należy odprowadzić od niej podatek

Artykuł 108 ustawy o VAT mówi, że podatnik wystawiający fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty. Tyczy się to również sytuacji, w których podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku rzeczywiście należnego. Ustawa przewiduje specjalny przypadek samoistnego powstania obowiązku podatkowego w efekcie samego wystawienia faktury, która wskazuje kwotę podatku VAT. Obowiązek ten przyjmuje postać swoistej sankcji. Polega ona na tym, że niezależnie od zaistnienia obrotu lub od rozmiarów i konsekwencji wynikających z tego obrotu każdy wystawca błędnej faktury liczyć się musi z koniecznością zapłaty wskazanego w niej podatku.

Anulowanie faktury

Anulowanie faktury uznaje się za praktyczną drogę wycofania się przez podatnika z błędnie wystawionego dokumentu rozliczeniowego. Warunkiem jest jednak to, że błędnie wystawiona faktura VAT nie może zostać wprowadzona do obrotu prawnego, gdzie przykładem jest przekazanie egzemplarza kontrahentowi. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (III SA/Wa 385/1)5 dokument wprowadzony do obiegu prawnego należy skorygować poprzez wystawienie dokumentu korekty do faktury.