§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez Serwis Internetowy www.fakturowo.pl.
 2. Definicje:
  1. Administrator - eCOM Krzysztof Książek, Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 17, NIP: 7712255384, REGON: 592247822, fax: 447-890-796, email: portal@fakturowo.pl - wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
  2. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora;
  3. Serwis - Serwis internetowy www.fakturowo.pl prowadzony przez Administratora, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), określający zasady korzystania z Serwisu;
  5. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w języku polskim, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, dotycząca usług, które Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników;
  6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem), tj. adresem email i hasłem ustalanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
  7. Formularz rejestracyjny - kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający założenie Konta;
  8. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres email najważniejszych informacji związanych z Serwisem;
  9. Abonament - wykupiony przez Użytkownika płatny i okresowy dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu. Wysokość opłaty Abonamentowej pobieranej (z góry) od Użytkownika wskazana jest w Cenniku i zależna jest od długości trwania Abonamentu, która może wynosić od 6 miesięcy do 5 lat;
  10. Cennik - wykaz uwzględniający wysokości opłat związanych z korzystaniem z Serwisu, opublikowany na stronie www.fakturowo.pl/cennik oraz w niniejszym regulaminie.
 3. Usługi jakie Administrator świadczy w ramach Serwisu:
  1. prowadzenie Konta dla zarejestrowanych Użytkowników;
  2. umożliwienie Użytkownikom elektronicznego generowania dokumentów;
  3. umożliwienie Użytkownikom zarejestrowanym w Serwisie zamieszczania opinii dot. funkcjonowania Serwisu;
  4. umożliwienie Użytkownikom korzystania z innych funkcjonalności Serwisu;
  5. usługa Newsletter.
 4. Administrator posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak korzystanie z jego usług jest możliwe bez ograniczeń do określonego terytorium.
 5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Podczas korzystania z Serwisu, obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych oraz ochrona swoich danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych (przede wszystkim Użytkownik nie powinien podawać osobom trzecim swojego hasła). Należyta staranność Użytkownika przy wykonywaniu obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa Konta tego Użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 5. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Serwisu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, "robaki" etc.).
 6. Za pośrednictwem adresu email: portal@fakturowo.pl można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z celem świadczonych na rzecz Użytkownika usług.
 8. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari - z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje w/w przeglądarek), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe dla Użytkowników na trzy sposoby:
  1. Bez rejestracji Konta w Serwisie i bez dokonywania żadnych opłat;
  2. Z rejestracją Konta w Serwisie i bez dokonywania żadnych opłat;
  3. Z rejestracją Konta w Serwisie i dokonaniem określonej opłaty.
 2. Każdy ze sposobów korzystania z Serwisu, wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu oferuje dostęp do innych funkcjonalności Serwisu. Na stronie www.fakturowo.pl/funkcje znajduje się porównanie wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, na stronie www.fakturowo.pl/cennik znajduje się cennik wszystkich płatnych usług dostępnych w Serwisie.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich warunki.
 4. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi (kliknie) w link aktywacyjny służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie, wysłany na podany przez Użytkownika adres email. Od momentu kliknięcia w link aktywacyjny Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta. Powyższe nie dot. Użytkowników którzy korzystają z Serwisu w sposób opisany w par. 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu., którzy zawierają Umowę z Administratorem, z dniem potwierdzenia akceptacji Regulaminu Serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox.
 5. W przypadku wykupienia Abonamentu Użytkownik posiada dostęp do funkcjonalności Serwisu wynikających z wybranego Abonamentu, od dnia zaksięgowania opłaty Abonamentowej na rachunku Administratora do dnia, w którym upływa termin ważności Abonamentu.
§4. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 1. Podstawową funkcjonalnością Serwisu jest usługa elektronicznego generowania dokumentów w formacie PDF, tj. wystawiania faktur na podstawie danych wpisanych na stronie Serwisu przez Użytkownika.
 2. Po wykupieniu Abonamentu Użytkownik może wystawiać do 1000 dokumentów miesięcznie (jest to łączna ilość dokumentów sprzedażowych oraz kosztowych). Jeżeli Użytkownik zamierza wystawiać więcej niż 1000 dokumentów miesięcznie wówczas koszt Abonamentu ustalany jest w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem. W celu ustalenia wysokości indywidualnego Abonamentu należy skontaktować się z Administratorem.
 3. Pełna lista funkcjonalności do jakich Użytkownik otrzymuje dostęp w ramach Serwisu oraz ich szczegółowy opis znajduje się na stronie www.fakturowo.pl/funkcje.
 4. Usługa zamieszczania opinii: Każdy zarejestrowany Użytkownik, który posiada opłacony Abonament i który dokonał przynajmniej jedną opłatę przedłużającą ważność Abonamentu, może zamieścić w Serwisie opinię, przy czym dozwolone jest zamieszczanie wyłącznie opinii na temat Serwisu.
  1. Opinie opisujące problemy w działaniu Serwisu lub prośby o dodanie nowych funkcji, które nie zostały zgłoszone wcześniej poprzez formularz kontaktowy do Administratora oraz opinie, które są nieobiektywne - będą usuwane.
  2. Treść opinii nie może być skopiowana z innej opinii, ani zawierać słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub naruszających dobra osobiste Administratora i innych Użytkowników.
  3. Użytkownik proszony jest o sprawdzenie opinii przed jej dodaniem, pod kątem występowania błędów ortograficznych.
  4. Opinię można zamieścić tylko raz, zatem przed zapisaniem opinii należy sprawdzić wpisaną treść, ponieważ nie ma możliwości późniejszej edycji lub usunięcia opinii.
  5. Po zamieszczeniu opinii, Abonament dla Konta z którego zamieszczono opinię zostanie przedłużony o 15 dni. Użytkownicy, którzy napiszą najbardziej twórczą i unikalną opinię oraz załączą zdjęcie, otrzymają 15 dni dodatkowego Abonamentu (czyli w sumie 30 dni), ponadto opinia wraz z nazwą firmy/lub imieniem Użytkownika będzie prezentowana rotacyjnie wraz z innymi wyróżnionymi opiniami na głównej stronie Serwisu.
 5. Serwis oferuje dodatkową usługę umożliwiającą dodanie danych firmy do branżowego katalogu firm znajdującego się w zakładce "Biura rachunkowe" (odnośnik do strony w stopce Serwisu). Do katalogu można dodawać tylko biura rachunkowe (lub firmy świadczące usługi księgowe - podatkowe), dodawanie firm niezgodnych z profilem katalogu jest niedozwolone.
  1. Usługa ma na celu promowanie i reklamę biur rachunkowych oraz ułatwienie Użytkownikom znalezienia informacji o w/w firmach. Dodanie, edycja oraz prezentacja danych firmy jest bezpłatna.
  2. Aby dodać dane firmy do katalogu znajdującego się w zakładce Biura rachunkowe należy starannie wypełnić formularz rejestracyjny, przy czym szczególne znaczenie ma wpisywanie poszczególnych kategorii danych w polach ściśle do tego przeznaczonych. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do podania podstawowych danych adresowych firmy. Zakończenie procesu rejestracji wymaga aktywacji, która następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany w wiadomości na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. Użytkownicy, którzy zapomnieli/utracili hasło ustalane podczas rejestracji mają możliwość skorzystania z opcji "Przypomnij hasło", dzięki czemu na adres email Użytkownika podany podczas rejestracji zostanie wysłany email z linkiem resetującym hasło.
§5. CENNIK
 1. Wysokości opłat wyrażone są w polskich złotych i są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Korzystanie z Serwisu bez rejestracji konta jest bezpłatne i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat, jednakże dostęp do części funkcji jest ograniczony - opis dostępnych funkcji znajduje się na stronie www.fakturowo.pl/funkcje.
 3. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, uruchamiany jest okres testowy trwający 100 dni, który umożliwia Użytkownikowi bezpłatne zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami Serwisu. Jeśli po okresie testowym Użytkownik nie dokona opłaty abonamentowej przedłużającej ważność konta, może nadal bezpłatnie korzystać z Serwisu, jednakże dostęp do części funkcji jest ograniczony (np. możliwe jest wystawienie 3 dokumentów sprzedażowych miesięcznie, bez ograniczeń można pobierać dokumenty wystawione wcześniej), opis wszystkich dostępnych funkcji znajduje się na stronie www.fakturowo.pl/funkcje.
 4. Po dokonaniu jednej z poniższych opłat abonamentowych, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcji i usług oferowanych w Serwisie, za wyjątkiem usług opisanych w ust. 5.1, 5.2, 5.3 (są to usługi dodatkowe, dostępne po uiszczeniu jednorazowej opłaty aktywacyjnej).
  1. Abonament przedłużający ważność konta o 6 miesięcy wynosi 30 PLN brutto.
  2. Abonament przedłużający ważność konta o 12 miesięcy wynosi 50 PLN brutto.
  3. Abonament przedłużający ważność konta o 2 lata wynosi 95 PLN brutto.
  4. Abonament przedłużający ważność konta o 3 lata wynosi 140 PLN brutto.
  5. Abonament przedłużający ważność konta o 4 lata wynosi 185 PLN brutto.
  6. Abonament przedłużający ważność konta o 5 lat wynosi 230 PLN brutto.
 5. Oprócz opłat abonamentowych przedłużających ważność konta, Użytkownik może wykupić dostęp do usług dodatkowych. Opłata za dostęp do usług dodatkowych jest jednorazowa - pobierana jest tylko raz w momencie aktywacji danej usługi (opłata za dostęp do usług dodatkowych nie ma związku z opłatą abonamentową przedłużającą ważność konta).
  1. Możliwość wystawiania dokumentów kosztowych bez ograniczeń ilościowych: Zarejestrowani Użytkownicy (posiadający Konto w Serwisie) mają możliwość bezpłatnego wystawiania 3 dokumentów kosztowych miesięcznie. Możliwość wystawiania dokumentów kosztowych bez ograniczeń ilościowych jest dodatkową usługą płatną. Jednorazowy koszt aktywacji usługi to 50 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz).
  2. Możliwość zmiany stopki: W prawym dolnym rogu każdego wystawionego dokumentu, automatycznie umieszczana jest stopka z napisem - Fakturowo.pl. Zarejestrowani Użytkownicy (posiadający Konto w Serwisie) mają możliwość zmiany treści stopki (maksymalna długość to 60 znaków) lub całkowitego usunięcia stopki. Możliwość zmiany/usunięcia stopki jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 50 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz).
  3. Możliwość dostępu do API: Serwis umożliwia dostęp do wybranych funkcji poprzez interfejs programistyczny API (tutaj można zapoznać się z opisem usługi), dzięki temu możliwa jest integracja zewnętrznych aplikacji z kontem Użytkownika zarejestrowanym w Serwisie. Możliwość korzystania z API jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 50 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz).
 6. Aby dokonać określoną opłatę należy zalogować się na stronie www.fakturowo.pl/abonament, wybrać rodzaj opłaty oraz wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub faktury PROFORMA (jeśl użytkownik chce dokonać płatności na podstawie otrzymanej faktury PROFORMA), a następnie kliknąć przycisk "Zapłać" lub "Wystaw proformę".
  1. W przypadku dokonywania płatności na podstawie faktury VAT, nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania płatności przez Użytkownika, na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania płatności oraz faktura VAT.
  2. W przypadku dokonywania płatności na podstawie faktury PROFORMA, na podany przez Użytkownika adres email w ciągu 24 godzin zostanie wysłana faktura PROFORMA, następnie po opłaceniu faktury PROFORMA w ciągu 24 godzin zostanie wysłana faktura VAT.
 7. Płatności internetowe obsługiwane są przez firmę Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, www.dotpay.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790.
 8. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej.
§6. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie usunąć swoje Konto w Serwisie za pomocą odpowiedniego przycisku - nie są pobierane żadne opłaty z tego tytułu, jednak również opłaty Abonamentowe uiszczone przez Użytkownika na rzecz Administratora przed usunięciem Konta nie są zwracane, ponieważ Umowa o świadczenie usług w zakresie Abonamentu nie może zostać wypowiedziana. Z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika wszystkie dane Użytkownika zostają nieodwracalnie usunięte, a Umowa zostaje uznana za rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług w przypadku zawarcia Umowy z Administratorem następuje przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w związku z czym Użytkownik, będący konsumentem zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) traci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Administrator informuje uprzednio Użytkownika o utracie prawa odstąpienia od Umowy, na co Użytkownik w sposób wyraźny wyraża zgodę. Uprawnienie Użytkownika nie będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy zawartej z Administratorem zostaje całkowicie wyłączone.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika nie będącego konsumentem, który swoim działaniem narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, bez uprzedniego wzywania go do zaprzestania naruszeń, co jest równoznaczne z usunięciem jego Konta, oraz natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 4. Użytkownik, będący konsumentem, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
§7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza dla Użytkownika konieczność powierzenia Administratorowi, przetwarzania danych osobowych należących do osób trzecich, których dane są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje "Umowa powierzenia przetwarzania danych", której postanowienia znajdują się w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkowniku!: Jeżeli w tym paragrafie jest mowa o "Umowie" - należy przez to rozumieć umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu, natomiast "Umowa powierzenia przetwarzania danych" - oznacza umowę dot. powierzenia Administratorowi danych osobowych. Administrator i Użytkownik nazywani są łącznie "Stronami" Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) zwanej dalej ">Ustawą", oraz właściwej realizacji postanowień zawartej Umowy, Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, w ramach świadczonych przez Administratora usług, w zakresie określonym niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych.
 4. Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe należące do osób trzecich, których dane wprowadza do Serwisu celem wygenerowania dokumentu (wystawienia faktury), w szczególności Użytkownik powierza Administratorowi następujące kategorie danych osobowych:
  1. Imiona i nazwiska,
  2. Adresy poczty elektronicznej,
  3. Numery NIP,
  4. Numery PESEL,
  5. Adresy zamieszkania lub pobytu.
 5. Administrator może przenieść na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z Umowy powierzenia przetwarzania danych, bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 6. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz w celu w niej określonym.
 7. Użytkownik zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe z wykorzystaniem Serwisu w sposób zgodny z prawem.
 8. Strony przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane są stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinny zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zobowiązane są prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz stosować środki ochronne niezbędne przy przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych, zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w Ustawie.
 9. Strony zobowiązane są do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których przetwarzać będą dane osobowe, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy danych osobowych.
 10. Strony zobowiązane są do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.
 11. Podczas trwania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, strony zobowiązują się ściśle współpracować za pośrednictwem upoważnionych osób (np. Administratorów Bezpieczeństwa Informacji), informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 12. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przepisami Ustawy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 13. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem jednej ze Stron, Strona ta będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez drugą Stronę w związku z tym umyślnym działaniem.
 14. W przypadku innym niż określonym w ustępie poprzedzającym, Strony ponosić będą odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy.
 15. Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia z roszczeniami do Użytkownika przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania Administratorowi, Użytkownik niezwłocznie tj. maksymalnie w terminie 5 dni poinformuje o tym fakcie Administratora.
 16. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 17. Wypowiedzenie niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
§8. REKLAMACJE
 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Administrator nie realizuje usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, może złożyć reklamację. Użytkownik w takiej sytuacji proszony jest o poinformowanie Administratora o uchybieniach, tak aby umożliwić Administratorowi ustosunkowanie się do nich.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: eCOM Krzysztof Książek, Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Dąbrowskiego 17, NIP: 7712255384, REGON: 592247822, fax: 447-890-796 lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres: portal@fakturowo.pl.
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres poczty elektronicznej Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Do prawidłowo złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.
 6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 30 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną (nie dotyczy to reklamacji składanej przez Użytkownika nie będącego konsumentem).
§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 1. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w Serwisie są własnością Administratora lub osób posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w Serwisie, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z Serwisu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec podmiotu/osoby dopuszczającej się takiego działania.
§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przed założeniem Konta w Serwisie Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Do swoich danych osobowych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu www.fakturowo.pl dostępnej na stronie www.fakturowo.pl/polityka-prywatnosci.
§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszających normy obyczajowe, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Serwisu dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Serwisu, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Serwisu i danych w nim zawartych.
§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wprowadzane w Regulaminie przez Administratora, nie mają na celu naruszać praw Użytkowników, nabytych przed wprowadzeniem zmian.
 3. O każdych zmianach Administrator będzie informować poprzez Serwis z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
 4. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Administratora z Użytkownikiem niebędącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 5. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2018 r.